Secretar General

În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un Secretariat Tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico - administrativ.


Secretarul General are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. participă la sedinţele Plenului şi ale BEx;
  2. organizează şi coordonează activitatea ST asigurând condiţiile necesare funcţionării organelor de conducere şi de lucru ale CES;
  3. dispune elaborarea proiectului organigramei şi al statului de funcţii ale ST şi le prezintă Bex pentru avizare şi supunere spre aprobare Plenului;
  4. elaborează planul anual de formare profesională;
  5. conduce activitatea economico-financiară a CES, conform hotărârilor Plenului, asigurând elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale CES, precum şi a raportului privind execuţia bugetară;
  6. prezintă periodic BEx-ului sau Plenului un raport de activitate asupra activităţii proprii şi a ST;
  7. prezintă Bex, spre aprobare, strategia anuală a CES.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate