Data modificării:

Biroul Executiv al CES

Biroul Executiv asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului

Biroul Executiv al CES

Biroul Executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vicepreședinte
Tancău Petrea-Petre
Tancău Petrea-Petre
Membru BEX

Atribuțiile Biroului Executiv CES

Biroul Executiv are următoarele atribuții:

 • Conduce activitatea CES între ședințele Plenului, exclusiv pe durata mandatului acestuia, coordonând activitatea comisiilor de specialitate, a SG și a ST, asigurând îndeplinirea hotărârilor Plenului.
 • Selectează persoana pentru funcția de Secretar General al CES, conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 2 - Procedura de selectare a candidatului în vederea numirii ca Secretar General și o propune Plenului în vederea numirii.
 • Face evaluarea anuală, sau ori de câte ori este necesar privind activitatea secretarului general. În urma evaluării, BEx poate face propunere Plenului de sancționare și/sau înlocuire din funcție a secretarului general.
 • Răspunde de asigurarea condițiilor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor Plenului și de încadrare în termenele legale de emitere a avizelor CES.
 • Propune Plenului înființarea de noi comisii de specialitate temporare.
 • Ia act de alegerea anuală a președinților comisiilor de specialitate permanente, cu respectarea regulilor privind repartizarea între părți a președinției acestora.
 • Evaluează semestrial, activitatea comisiilor de specialitate și prezintă concluziile analizei în Plenul CES.
 • Stabilește lista experților ce pot fi folosiți cu titlu temporar, pe domenii de activitate.
 • Propune Plenului spre aprobare, nivelul indemnizațiilor pentru munca experților temporari, în limita bugetului aprobat.
 • Aprobă ordinea de zi a ședinței curente și procesul verbal al ședinței anterioare.
 • Avizează ordinea de zi a ședinței Plenului propusă de președinte.
 • Evaluează materialele pregătite de comisiile de specialitate - analize, informări - și decide supunerea lor spre deliberare Plenului CES.
 • Hotărăște convocarea Plenului CES, în ședințe extraordinare.
 • Hotărăște asupra caracterului ședințelor Plenului - închise sau deschise - în funcție de caracterul confidențial sau public al informațiilor primite de la instituțiile promotoare de proiecte de acte normative.
 • Avizează proiectul de strategie al CES și proiectul programului anual de acțiuni al CES și îl supune Plenului spre aprobare.
 • Hotărăște asupra structurii site-ului și a celorlalte publicații ale CES.
 • Aprobă proiectul RI, prezentat de SG.
 • Avizează proiectul programului cadru de deplasări ale membrilor CES, elaborat de ST și îl prezintă spre aprobare Plenului.
 • Propune constituirea de delegații-misiuni, componența și mandatul acestora, pe care le supune aprobării Plenului. Delegația va fi condusă de către președintele CES, iar în lipsa acestuia, președintele va desemna conducătorul delegației și va informa Plenul.
 • Avizează raportul comun al delegației prezentat de către conducătorul acesteia, în termen de 7 zile de la încheierea misiunii, pe care îl supune spre aprobare Plenului.
 • Analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea SG și a direcțiilor de specialitate din cadrul ST.
 • Avizează, la propunerea SG, organigrama și statul de funcțiuni ale ST și le prezintă Plenului spre aprobare.
 • Analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al CES pentru anul următor, în termenul legal, raportul privind execuția bugetară anuală, în termenul legal, precum și raportul anual de activitate pentru anul anterior, în maxim 3 luni de la încheierea anului, prezentate de SG, împreună cu direcțiile de specialitate, și le supune aprobării Plenului CES.
 • Avizează dosarele candidaților propuși de partenerii sociali pentru a fi numiți de ministrul Justiției în funcția de asistenți judiciari și le supune aprobării Plenului.
 • Analizează adresele confederațiilor sindicale/patronale și ale societății civile reprezentate în Plenul CES cu membrii nominalizați în comisiile de specialitate permanente, în scopul de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 45 din prezentul Regulament și prezintă Plenului propunerile sale de validare sau invalidare nominală.
  • Biroul Executiv este alcătuit din președinte, trei vicepreședinți și câte un membru de fiecare parte. BEx este condus de președintele CES.

   Nominalizarea membrilor BEx se face în cadrul primei ședințe a Plenului, fiecare parte propunând câte un vicepreședinte și un membru.

   Mandatul BEx încetează la data expirării mandatului Plenului.

   Validarea membrilor BEx se va face, de regulă, în aceeași ședință de Plen în care are loc alegerea președintelui.

   Validarea membrilor BEx se face pe baza propunerilor formulate de fiecare parte reprezentată în CES.

   Lucrările ședinței BEx sunt conduse de președinte, iar în absența acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de acesta.

   BEx adoptă hotărâri, de regulă, prin consensul membrilor săi, în ședințe care se desfășoară în prezența a cel puțin 5 membri.

   În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritate simplă (mai mult de 50% din voturile membrilor prezenți).

Parteneri