Data modificării:

Ordinea de zi din 16.02.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 16.02.2016

Ordinea de zi din 16.02.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.02.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.02.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx. 2/01.02.2016)
3.2. Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR (plx. 1/01.02.2016)
3.3. Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate (plx 4/1.02.2016)
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2016-2018
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”
3.7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistență socială, referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
3.8. Propunere legislativă privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung (b 707/22.12.2015)
3.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
4. Diverse