Data modificării:

Ordinea de zi din 23.05.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.05.2017

Ordinea de zi din 23.05.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.05.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.05.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (termen de avizare: 26.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil
3.2. Proiect de Lege privind pieţele de instrumente financiare (termen de avizare: 30.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (plx.197/15.05.2017) (termen de avizare: 31.05.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.05.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 26.05.2017
4. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene referitoare la solicitarea de confirmare a reprezentanţilor CES în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POC A), respectiv a dlui Dragoş Mihalache (membru titular) şi a dlui Ştefan Teoroc (membru supleant)
5. Diverse