Data modificării:

Ordinea de zi din 28.06.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 28.06.2016

Ordinea de zi din 28.06.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.06.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.06.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.06.2016 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de sănătate (b 310/24.05.2016)
3.2. Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (b 315/9.06.2016)
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare
3.5. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2015
3.6. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015
3.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu care fac obiectul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene
3.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
3.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
3.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996
3.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (b 329/15.06.2016)
4. Aprobarea candidaturii doamnei MICLEA Manuela, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
5. Adresa Ministerului Fondurilor Europene prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al patronatelor, în calitate de observator supleant în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, precum și desemnarea unui reprezentant al sindicatelor, în calitate de membru supleant, în locul dlui Ion Homoș
6. Diverse