Data modificării:

Ordinea de zi din 31.07.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 31.07.2018

Ordinea de zi din 31.07.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare şi nivelul salariilor de bază aferente acestora (termen de avizare: 06.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - puncte de vedere
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 (termen de avizare: 07.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale -procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 06.08.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs.: avize complete
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 (termen de avizare: 10.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
(termen de avizare: 14.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data 04.06.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil - în şedinţa din data 31.05.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data 04.06.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - în şedinţa din data 04.06.2018 - Obs.: avize complete
1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" (termen de avizare: 08.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare - (termen de avizare: 09.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Transporturilor - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
1.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 (termen de avizare: 14.08.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Economiei Obs.: lipsă semnătură M.Ec., lipsă aviz M.F.E., M.M.A.C.A., M.F.P., M.E.N.,
M.D.R.A.P., M.A.D.R., M.M.J.S., M.T.
2. Proiect de Hotărâre a Plenului pentru aprobarea anexelor la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.07.2018
5. Diverse