Secretariat Tehnic

În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un Secretariat Tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ
Suliman Marin
Suliman Marin
Secretar General
Dragu-Ariciu Silvia-Mihaela
Dragu-Ariciu Silvia-Mihaela
Secretar General Adjunct

Direcțiile CES

Direcția Generală
Avizare

Atribuții


Direcția Generală Avizare este compartimentul care asigură expertiza de specialitate structurilor CES în domeniul activității de avizare, elaborare studii, analize și pregătire ședințe.

Direcția Generală Avizare are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) acordă consultanță/asistență de specialitate structurilor CES cu privire la activitatea de avizare;
 • b) repartizează proiectele de acte normative transmise CES spre avizare către comisiile de specialitate, în funcție de domeniul de competentă al acestora;
 • c) transmite membrilor comisiilor de specialitate/Plen în format electronic, convocarea conținând ordinea de zi și materialele aferente;
 • d) asigură mapa de ședință cu materialele aferente cu cel puțin 24 ore înainte de ora de desfășurare a ședinței;
 • e) întocmește foaia de prezență pe care o înaintează membrilor comisiilor de specialitate/Plen prezenți în sală, în vederea semnării, având grijă ca aceștia, precum și invitații să o semneze;
 • f) asigură numărătoarea voturilor membrilor pe care o comunică președintelui de ședință;
 • g) asigură pregătirea sălii de ședință, buna funcționare a întregii aparaturi, precum și înregistrarea prin mijloace audio a ședinței;
 • h) întocmește în cel mai scurt timp, procesul verbal al ședinței comisiilor de specialitate/Plen;
 • i) asigură elaborarea studiilor și sintezelor privind fenomenele economice și sociale la solicitarea instituțiilor, organismelor inițiatoare;
 • j) elaborează materiale de sinteză în urma propunerilor formulate de către membrii CES;
 • k) întocmește note de informare, tabele comparative, precum și alte materiale referitoare la proiectele de acte normative analizate;
 • l) asigură întocmirea și redactarea proiectelor de avize elaborate de comisiile de specialitate, precum și redactarea avizelor aprobate de Plen, pe care le prezintă spre semnare președintelui;
 • m) asigură buna desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, ale Biroului Executiv și ale Plenului CES, iar în cazul în care apar dificultăți informează imediat secretarul general/președintele, pentru a dispune măsurile necesare pentru rezolvarea situației;
 • n) contribuie la elaborarea Raportului anual de activitate al CES;
 • o) participă la ședințele Plenului CES și ale Biroului Executiv, la solicitarea președintelui CES;
 • p) întocmește semestrial un raport privind activitatea Direcției Generale Avizare, analiza problemelor întâmpinate și propuneri pentru îmbunătățirea activității;
 • q) asigură elaborarea propunerilor de modificare a procedurilor interne de competența Direcției Generale Avizare și le prezintă spre informare secretarului general și spre aprobare președintelui;
 • r) participă la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al CES, precum și la propunerile de modificare ale acestuia, la solicitarea secretarului general/președintelui CES.


Stănculete Adrian
Stănculete Adrian
Direcția Buget-Finanțe,
Contabilitate

Atribuții


Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate este compartimentul care desfășoară activitatea CES în domeniul economico-financiar, asigură întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice și fondurile necesare pentru buna desfășurare a activității instituției.

Direcția Buget-Finanțe, Contabilitate are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) structurează documentațiile primite de la celelalte direcții și elaborează proiectul de buget în conformitate cu clasificația bugetară stabilită de Ministerul Finanțelor Publice;
 • b) elaborează documentația de fundamentare, necesară virării de credite bugetare și rectificării de buget;
 • c) repartizează trimestrial bugetul aprobat, bugetul actualizat conform virărilor și rectificărilor bugetare;
 • d) actualizează bugetul cu ocazia virărilor, rectificărilor de credite bugetare, cu influențele intervenite, respectiv modificările de credite de la un titlu la altul, de la un articol/alineat de cheltuială la altul;
 • e) elaborează registrul de casă în lei și în valută;
 • f) analizează și avizează referatele de achiziții pentru bunuri și servicii în conformitate cu angajamentele legale și bugetare;
 • g) asigură și avizează efectuarea tuturor plăților în numerar și valută;
 • h) analizează și avizează propunerile privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 • i) întocmește și depune documentația pentru deschiderea creditelor bugetare, precum și cea pentru deschiderea finanțării investițiilor;
 • j) asigură întocmirea documentelor de plată pentru material, capital, alte transferuri la Trezorerie, pentru alte transferuri (cotizații) la BCR (dispoziție de plată valutară externă, ordin de licitație), pentru foile de vărsământ, pentru depuneri de numerar;
 • k) organizează și exercită controlul financiar preventiv, prin acordarea vizei pentru legalitatea operațiunilor;
 • l) asigură înregistrarea vizelor acordate în registrul CFPP;
 • m) asigură operarea în aplicația furnizată de MFP „BUGET” de pe portalul https://extranet.fiscnet.ro;
 • n) asigură evidența mijloacelor fixe pe unitate, operând în programul SIMEC, orice mișcare a acestora (casări, transferuri);
 • o) elaborează situația intrărilor de mijloace fixe;
 • p) asigură întocmirea procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale (obiecte de inventar), în vederea predării lor la unitățile specializate pentru distrugere;
 • q) organizează inventarierea patrimoniului CES conform legislației în vigoare;
 • r) asigură execuția bugetară și urmărește aplicarea normelor de închidere a exercițiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanțelor Publice;
 • s) asigură prelucrarea documentelor din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituții publice;
 • t) asigură evidența sintetică și analitică a conturilor din balanța de verificare, verificând soldurile;
 • u) întocmește fișele de credite bugetare deschise în cont 8062;
 • v) operează în programul de contabilitate datele înscrise în extrasele de cont în lei de la Trezorerie și Banca Comercială Română și în valută (euro și dolari) de la Banca Comercială Română;
 • w) întocmește listele de investiții;
 • x) asigură înregistrarea în programul de contabilitate a registrului de casă, amortizărilor mijloacelor fixe, consumurilor de materiale, obiectelor de inventar și a cheltuielilor înregistrate în avans;
 • y) asigură verificarea și avizarea deciziilor de deplasare, deconturilor de cheltuieli și dispozițiilor de plată/încasare către casierie și asigură înregistrarea acestora în programul de contabilitate;
 • z) stabilește lunar necesarul de disponibil pentru cheltuielile cu salariile și indemnizațiile membrilor Plen și membrilor comisiilor de specialitate ale CES;
 • aa) întocmește programarea pe decade a deschiderilor bugetare pe baza necesarului de disponibil și o transmite la Ministerul Finanțelor Publice;
 • bb) asigură înregistrarea în programul de contabilitate a elementelor de activ, creanțelor și datoriilor, plăților de casă și a cheltuielilor efective pe subdiviziuni ale clasificației bugetare, precum și a tuturor documentelor pe baza cărora s-au efectuat plăți din buget;
 • cc) operează în programul de materiale intrările, elaborând NlR-uri și ieșirile pe baza bonurilor de consum ale fiecărei Direcții într-o singură gestiune;
 • dd) ține evidența obiectelor de inventar înregistrând orice mișcare a acestora, elaborează balanțe pe gestiuni de obiecte de inventar, casări, transferuri;
 • ee) elaborează balanța de verificare precum și registrele contabile obligatorii;
 • ff) elaborează trimestrial și anual situațiile financiare, pe care le transmite electronic MFP și depune în termen toate documentele;
 • gg) urmărește permanent încadrarea în alocațiile bugetare a cheltuielilor;
 • hh) elaborează raportări lunare, trimestriale și anuale cu privire la structura fondului de salarii utilizat (monitorizarea cheltuielilor de personal, declarația informativă privind fondul de salarii etc.);
 • ii) elaborează lunar bilanțul, introducându-1 în programul informatic și-l transmite la MFP în scris și informatic;
 • jj) raportează lunar monitorizarea cheltuielilor de capital și-l transmite la MFP în scris și informatic;
 • kk) elaborează fișa entității publice, bugetele individuale inițiale, modificate prin virări de credite și rectificate;
 • ll) propune spre aprobare angajamentele de plăți și ordonanțarea plăților, în condițiile legii, în limita creditelor aprobate prin buget;
 • mm)asigură elaborarea și verificarea lunară a statelor pentru plata salariilor, a altor drepturi asimilate salariilor, a concediilor medicale, a indemnizațiilor membrilor Plen și comisiilor de specialitate;
 • nn) asigură elaborarea și depunerea/transmiterea declarației 112, precum și întocmirea formularului 57;
 • oo) asigură elaborarea documentației pentru sumele de încasat de la CASMB;
 • pp) prezintă periodic Biroului Executiv și președintelui CES informări cu privire la activitățile derulate și solicită aprobarea acestora în vederea desfășurării respectivelor activități;
 • qq) întocmește semestrial un raport privind activitatea Direcției, analiza problemelor întâmpinate și elaborează propuneri pentru îmbunătățirea activității, pe care le prezintă secretarului general și președintelui;
 • rr) elaborează procedurile interne de competența Direcției Buget - Finanțe, Contabilitate;
 • ss) asigură verificarea ordinelor de plată aferente cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, alte transferuri, capital;
 • tt) vizează, d.p.v. al încadrării în buget, documentele care implică activitatea economico-financiară;
 • uu) face demersurile necesare pentru recuperarea creanțelor în baza documentației întocmite și le prezintă președintelui pentru a lua măsurile necesare;
 • vv) informează în scris SG și președintele CES atunci când constată încălcarea legislației, a RI, ROF și/sau a atribuțiilor din fișa postului sau a altor nereguli financiar contabile.


Ștefănescu Eugenia
Ștefănescu Eugenia
Direcția Relații Internaționale și Relații Publice

Atribuții


Direcția Relații Internaționale și Relații Publice este compartimentul prin care se realizează strategia CES în plan internațional, strategia de imagine a CES, precum și accesul la informațiile de interes public ale instituției.

Direcția Relații Internaționale și Relații Publice are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) organizează realizarea în termen a activităților și a sarcinilor stabilite de conducerea CES;
 • b) asigură aplicarea hotărârilor Plenului, ale BEx-ului și deciziilor președintelui privind strategia CES pe plan internațional, în colaborare cu celelalte direcții și birouri;
 • c) asigură legătura permanentă cu instituțiile similare și organizațiile, organismele, instituțiile internaționale;
 • d) documentarea cu privire la instituțiile cu profil similar CES pe plan internațional (întocmește baza de date cu privire la instituțiile similare CES pe plan internațional, ambasade, alte instituții internaționale);
 • e) colaborează la întocmirea oricăror baze de date privind CES-urile și instituțiile cu profil similar de pe plan internațional;
 • f) aplică hotărârile Plenului, BEx și deciziile președintelui privind strategia CES pe plan internațional, în colaborare cu celelalte direcții și birouri;
 • g) colaborează la derularea programelor de asistență tehnică, la organizarea vizitelor delegațiilor străine la sediul CES, a seminariilor, conferințelor și a altor manifestări cu caracter internațional, dar și național, dacă este cazul, ce au loc la sediul CES (materiale, translație franceză/engleză/românâ etc.);
 • h) asigură organizarea unor evenimente internaționale găzduite de CES sau participarea CES la reuniuni internaționale organizate de instituții partenere;
 • i) asigură, la nevoie, traducerea și translația în/din limbile română, franceză și engleză la diferite reuniuni interne și internaționale la care participă președintele și alte persoane care îl însoțesc;
 • j) asigură documentația necesară elaborării ordinelor sau deciziilor de deplasare în străinătate, în interesul serviciului, pentru președinte, membri ai Plenului CES sau angajați ai Secretariatului tehnic;
 • k) organizează deplasarea efectivă, în siguranță, a delegațiilor reprezentând CES România în străinătate și buna reprezentare a instituției pe plan internațional;
 • l) coordonează organizarea și gestionarea arhivei CES;
 • m) asigură periodic președintelui documentele primite în domeniul Relațiilor Internaționale și dacă este cazul, pregătește documentația care va fi prezentată și Biroului Executiv/Plenului CES.
 • n) elaborează propuneri, pentru nominalizarea prin decizie, a salariatului care va înregistra întreaga corespondență în registrul unic de intrări și ieșiri al Consiliului Economic și Social;
 • o) coordonează actualizarea permanentă a paginii de internet a CES;
 • p) asigură difuzarea informațiilor de interes public aplicând prevederile legislației în vigoare;
 • q) asigură monitorizarea aparițiilor în presă ale membrilor CES și ale instituțiilor pe care aceștia le reprezintă și prezintă rezultatele monitorizării în ședințele Plenului CES;
 • r) aplică strategia de imagine a CES, în colaborare cu celelalte departamente ale ST;
 • s) organizează conferințele de presă ale CES (întocmește dosarele de presă și comunicatele de presă ale CES);
 • t) elaborează si difuzează materialele de prezentare ale instituției;
 • u) furnizează reprezentanților mass-mediei orice informație de interes public care privește activitatea instituției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 • v) asigură întocmirea și redactarea oricărui document privind activitatea internațională a CES care urmează să fie postat pe site sau difuzat în presă, în colaborare cu serviciul relații cu mass-media;
 • w) asigură întocmirea corespondenței pe plan internațional în limbile franceză și engleză;
 • x) întocmește semestrial un raport privind activitatea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, care cuprinde analiza problemelor întâmpinate și avansează propuneri pentru îmbunătățirea activității, pe care le prezintă secretarului general și spre aprobare președintelui;
 • y) întocmește raportul anual privind activitatea de relații internaționale a instituției;
 • z) întocmește raportul anual cu privire la accesul la informațiile de interes public;
 • aa) elaborează și propune politici, proceduri și instrumente de lucru necesare îmbunătățirii relației CES cu instituțiile similare și organizațiile, organismele, instituțiile internaționale și le propune spre aprobare secretarului general și președintelui;
 • bb) elaborează și propune măsuri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru;
 • cc) asigură participarea la ședințele Plenului CES și ale Biroului Executiv, la solicitarea președintelui CES;
 • dd) concepe și coordonează propuneri de modificare a procedurilor interne care intră în sfera de competență a Direcției Relații Internaționale și Relații Publice;
 • ee) asigură participarea la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al CES, precum și la propunerile de modificare ale acestuia, la solicitarea secretarului general/președintelui CES;
 • ff) asigură respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru, în vigoare, adoptate de instituție;
 • gg) asigură legătura permanentă cu președinții și secretarii generali ai UCESIF și AICESIS, precum și cu Ministerul Afacerilor Externe al României.


Mesaros Elena
Mesaroș Elena
Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare

Atribuții


Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare este compartimentul care asigură expertiză de specialitate în domeniul juridic, managementul resurselor umane și salarizare în cadrul ST - CES.

Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) acordă consultanță juridică membrilor CES, precum și departamentelor din cadrul CES, la solicitarea acestora;
 • b) elaborează și redactează decizii, hotărâri și alte lucrări de specialitate repartizate direcției de către conducerea CES;
 • c) acordă viză de legalitate pe documentele emise de conducerea CES precum și contractele încheiate de CES cu terti;
 • d) participă la ședințele comisiilor de specialitate ale CES și acordă consultanță juridică în ceea ce privește proiectele de acte normative propuse spre avizare și întocmește în colaborare cu DGA, avizele emise de comisiile de specialitate precum și cele emise de Plen;
 • e) participă la ședințele Plenului CES și ale Biroului Executiv, la solicitarea președintelui;
 • f) verifică dosarele persoanelor propuse de către confederațiile sindicale/patronale reprezentative la nivel național și de către structurile asociative ale societății civile, repartizate de președinte prin corespondență și asigură întocmirea notelor scrise către Biroul Executiv, în vederea validării acestora ca membri în comisiile de specialitate ale CES;
 • g) verifică dosarele de candidatură ale persoanelor propuse de către confederațiile sindicale/patronale reprezentative la nivel național, precum și de către structurile asociative ale societății civile în vederea numirii acestora în funcția de asistent judiciar repartizate de președinte prin corespondență și asigură întocmirea notelor, în vederea avizării/aprobării candidaturilor de către Biroul Executiv/Plenul CES;
 • h) primește corespondența privind asistenții judiciari repartizată de președinte și ține evidența dosarelor de candidatură ale acestora;
 • i) elaborează și redactează proiectele de hotărâri ce urmează a fi adoptate de către Plenul CES, precum și hotărârile adoptate în ședințele Plenului și ține evidența acestora;
 • j) asigură reprezentarea în fata instanțelor judecătorești și formulează acțiuni, întâmpinări, concluzii scrise, în interesul CES-ului în vederea soluționării în instanță a litigiilor în care CES este parte, la solicitarea președintelui CES;
 • k) reprezintă interesele CES în fața instanțelor judecătorești, pe baza delegației primite de la președintele CES;
 • l) informează structurile CES cu privire la modificările legislative de importanță pentru CES;
 • m) ține evidența actelor normative din domeniile de competență ale CES publicate în Monitorul Oficial;
 • n) întreprinde acțiuni pentru recuperarea creanțelor în baza documentației initiate de către serviciile funcționale ale CES, la solicitarea conducerii instituției;
 • o) colaborează cu serviciile de specialitate pentru elaborarea de studii și analize în domeniile de competență ale CES;
 • p) participă la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al CES, precum și la propunerile de modificare ale acestuia, la solicitarea secretarului general/președintelui CES;
 • q) participă la întocmirea și modificarea proiectului Regulamentului intern (RI) al Secretariatului tehnic (ST) al CES, la solicitarea secretarului general/președintelui CES;
 • r) formulează propuneri pentru modificarea și inițierea unor acte normative de interes pentru Consiliul Economic și Social, la solicitarea secretarului general/președintelui CES;
 • s) întocmește decizii la solicitarea Președintelui și ține evidența acestora;
 • t) participă la seminarii, întâlniri și la alte manifestări inițiate de către CES, în care se dezbat probleme cu incidență în legislația muncii, pe baza delegației primite de la secretarul general/președintele CES;
 • u) propune politici și programe de resurse umane;
 • v) elaborează planul anual de dezvoltare profesională a personalului Secretariatului tehnic;
 • w) întocmește și actualizează periodic Statul de funcții și Statul de personal pentru Secretariatul tehnic al CES și le prezintă spre avizare secretarului general și spre aprobare președintelui;
 • x) inițiază și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale pentru personalul Secretariatului tehnic;
 • y) întocmește, lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul CES;
 • z) inițiază și coordonează desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea posturilor vacante și verifică respectarea legislației aplicabile, la solicitarea președintelui;
 • aa) concepe și coordonează propuneri de modificare a procedurilor interne de competența Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare;
 • bb) colaborează cu celelalte direcții în vederea optimizării structurii posturilor acestora (ex. transformări de posturi, schimburi de posturi etc.);
 • cc) urmărește completarea corectă de către salariați a rubricilor din condica de prezență (ora venirii, ora plecării, menționarea întârzierilor, a absențelor, program peste norma de bază și prezintă condica zilnic pentru viza secretarului general sau persoanei desemnate de către acesta;
 • dd) ține evidența orelor suplimentare efectuate/recuperate/plătite, a concediilor de odihnă efectuate, a concediilor pentru incapacitate temporară în muncă, a concediilor fără plată, a absențelor nemotivate, după caz;
 • ee) întocmește situația centralizatoare a programării anuale a concediilor de odihnă aprobate pentru anul în curs;
 • ff) asigură gestionarea fișelor de post ale tuturor salariaților instituției și de actualizare în funcție de modificările survenite în executarea contractului individual de muncă;
 • gg) întocmește și monitorizează realizarea Planului anual de dezvoltare/formare profesională a personalului contractual al Secretariatului tehnic al CES;
 • hh) face propuneri pentru bugetul anual al instituției;
 • ii) participă la ședințele Plenului CES și ale Biroului Executiv, la solicitarea președintelui CES;
 • jj) concepe și elaborează propuneri de modificare a procedurilor interne de competența Serviciului Resurse Umane Salarizare;
 • kk) întocmește lunar și transmite către ANAF declarația cu privire la Formularul M500 conform Ordinului MMFPSPN nr, 2263/08.12.2016;
 • ll) păstrează legătura cu medicul de medicina muncii și verifică evidența serviciilor în domeniu;
 • mm)elaborcază și gestionează documentația prevăzută de reglementările în vigoare referitoare la salarizare și la alte drepturi de personal cuvenite agajaților ST - CES;
 • nn) întocmește deciziile de angajare, definitivare și promovare în funcție, precum și cele de modificare, suspendare și încetare a contractului individual de muncă;
 • oo) înscrie măsurile necesare în REVISAL;
 • pp) întocmește contractul individual de muncă și actele adiționale ale acestora;
 • qq) întocmește și eliberează orice document care atestă calitatea de salariat, drepturile bănești cuvenite, concediile acordate etc.;
 • rr) asigură baza de date privind numărul de personal, structura personalului pe funcții și grade profesionale precum și fondurile de salarii aferente, cuantumul indemnizațiilor, sporuri etc;
 • ss) la angajarea personalului in cadrul CES, BRUS stabilește salariul de bază in funcție de pregătirea profesională (studii medii sau superioare), felul funcției pe care o va deține (de execuție sau conducere) și tranșele de vechime;
 • tt) stabilește pontajul lunar;
 • uu) în funcție de vechimea în muncă, la datele la care se modifică transele de vechime, BRUS stabilește salariul de bază aplicând coeficienții tranșei de vechime corespunzătoare;
 • vv) la promovarea de pe o funcție inferioară pe o funcție superioară, BRUS stabilește salariul, aplicând coeficienții noii funcții, precum si coeficienții corespunzători tranșelor de vechime;
 • ww) calculează (stabilește) salariile de bază conform legilor in vigoare (Legea 153/2017);
 • xx) calculează (stabilește) sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase (15%) la salariul de bază;
 • yy) calculează (stabilește) fondul de salarii anual și la rectificare;
 • zz) întocmește situația pentru MFP privind stabilirea numărul maxim de posturi și fondul de salarii aferent;
 • aaa) întocmește situația pentru MFP privind detalierea pe funcții a numărului maxim de posturi aprobat în finanțare (anual);
 • bbb) stabilește cuantumul indemnizației care se acordă președintelui, vicepreședinților si membrilor Plenului CES;
 • ccc) completează Declarația (Legea 153/2017);
 • ddd) întocmește evidența zilelor de concediu de odihnă, fără plată, medicale.


Mladin-Tănăsescu Angela-Mihaela
Mladin-Tănăsescu Angela-Mihaela
Direcția Achiziții Publice și Administrativ

Atribuții


Direcția Achiziții Publice și Administrativ este compartimentul care asigură activitatea administrativă, precum și condițiile materiale necesare pentru buna desfășurare a activității instituției.

Direcția Achiziții Publice și Administrativ are, în principal, următoarele atribuții:
 • a) organizează și controlează realizarea în termen a activităților coordonate și a sarcinilor stabilite de conducerea CES;
 • b) organizează licitații programate pentru angajarea unor servicii și contracte de achiziții necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției;
 • c) asigură solicitarea de oferte și analiza acestora, atribuirea, încheierea, precum și monitorizarea derulării contractelor de achiziție publică;
 • d) propune proiecte de contracte de prestări servicii, având la bază referatele de necesitate și ofertele primite și colaborează cu Direcția Juridică, Resurse Umane și Salarizare și Direcția Buget - Finanțe, Contabilitate în vederea elaborării acestora;
 • e) elaborează proiecte de caiete de sarcini, atunci când procedura de achiziții impune acest lucru;
 • f) întocmește în fiecare an, împreună cu DBFC Planul anual de achiziții;
 • g) elaborează politici, proceduri și instrumente de lucru necesare gestionării activității de achiziții la nivelul instituției;
 • h) elaborează măsuri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
 • i) avizează achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări, în vederea asigurării activității instituției;
 • j) ține evidența documentelor privind autoturismele din dotarea instituției (BCF-uri, FAZ-uri, foi de parcurs) și urmărește lunar consumul normat de benzină și motorină;
 • k) răspunde de casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare etc.);
 • l) răspunde de reînnoirea contractului de asigurare obligatorie prin efectul legii de răspundere civilă și facultativă CASCO, pentru mașinile din dotarea instituției;
 • m) asigură materialele de protocol persoanelor responsabile cu organizarea ședințelor Plenului, BEx-ului cât și a comisiilor de specialitate;
 • n) asigură colectarea și depozitarea maculaturii rămase în urma ședințelor până la reciclarea acesteia;
 • o) asigură gestionarea și depozitarea deșeurilor;
 • p) asigură materialele necesare pentru grupurile sanitare;
 • q) publică în SEAP toate documentele necesare demarării procedurilor de achiziții publice;
 • r) elaborează și prezintă periodic Biroului Executiv/Plenului CES informări cu privire la activitățile derulate și solicită aprobarea acestora în vederea desfășurării respectivelor activități;
 • s) elaborează și coordonează propuneri de modificare a procedurilor interne de competența Direcției Achiziții Publice;
 • t) participă la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al CES, precum și la propunerile de modificare ale acestuia, la solicitarea secretarului general/președintelui CES.


Parteneri