Rezultatele finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul final la concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de REFERENT TRANSMITERE I din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

Rezultatele etapei la proba interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul la proba interviu la concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de REFERENT TRANSMITERE I din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

Rezultatele etapei la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul la proba scrisă  la concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de REFERENT TRANSMITERE I din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

Posturi vacante

Consiliul Economic și Social organizează concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult»

Rezultatele etapei la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui postului vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult»

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare la concurs/examen pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de REFERENT TRANSMITERE I din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult»

PROIECTE TRANSMISE SPRE AVIZARE


AVIZE CES


Punct de vedere referitor la Nota din 13.09.2021 publicată pe site-ul instituției Avocatul Poporului


Stimată doamnă,

Referitor la Nota emisă în data de 13.09.2021 publicată pe site-ul instituției Avocatul Poporului privind propunerea de soluționare a petiției nr. 17351/06.09.2021, prin care dl Sorin loniță solicită Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu privire la dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" invocând ca motive de neconstituționalitate, printre altele, adoptarea acesteia fără solicitarea și primirea avizului Consiliului Economic și Social, facem următoarele precizări:

În calitatea sa de organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului, așa cum este definit în art. 141 din Constituția României, Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaților ori senatorilor, rezultatul acestor consultări concretizându-se în avize la proiectele de acte normative (Art. 2 din Legea nr. 248/2013).

Activitatea de avizare a Consiliului Economic și Social este reglementată de Legea nr. 248/2013, privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Conform art. 7 din Legea nr. 248/2013, Consiliul Economic și Social are obligația de a analiza proiectele de acte normative primite și de a transmite avizul său în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Articolul 22 din Anexa la H.G. nr. 561/2009 reglementează faptul că "După finalizarea procesului de avizare interministerială a proiectului de document de politici publice sau, după caz, a proiectului de act normativ, forma finală însoțită, dacă este cazul, de observațiile instituțiilor avizatoare și de nota justificativă privind nepreluarea acestora se transmite, prin grija inițiatorilor, Curții de Conturi a României, Consiliului Concurenței, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Consiliului Economic și Social și/sau Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, în vederea obținerii avizelor, dacă obținerea acestora este obligatorie, conform dispozițiilor legale în vigoare."

În Nota emisă de instituția pe care o conduceți sunt analizate premisele de neconstituționalitate ale OUG nr. 95/2021 invocate în petiția formulată, printre care și lipsa avizului Consiliului Economic și Social. Cu privire la solicitarea și primirea avizului Consiliului Economic și Social, Avocatul Poporului consideră că, întrucât proiectul Ordonanței de Urgență pentru aprobarea Programului de investiții "Anghel Saligny" a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, lipsa acestuia nu constituie motiv de neconstituționalitate, invocându-se jurisprudența Curții Constituționale referitoare la "consecințele juridice ale operațiunii de avizare"". În acest sens, sunt invocate susținerile Curții Constituționale cuprinse în Decizia nr. 393/2019, conform cărora obținerea avizului nu este obligatorie, în condițiile în care acesta a fost solicitat, "procedura legislativă neputând fi obstrucționată de pasivitatea autorităților avizatoare", precum și cele cuprinse în Decizia nr. 391/2021.

În cele ce urmează, vă aducem la cunoștință argumentele din care rezultă faptul că, deși proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului de investiții "Anghel Saligny" a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, condiția privind solicitarea obligatorie a avizului nu a fost îndeplinită, întrucât nu au fost respectate prevederile legale referitoare la aceasta, respectiv cele reglementate la art. 22 din Anexa la H.G. nr. 561/2009 conform cărora proiectul de act normativ trebuie transmis spre avizare Consiliului Economic și Social "după finalizarea procesului de avizare interministerială".

Prin adresa înregistrată la CES cu nr. 5980/12.08.2021 a fost transmis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației spre avizare Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", acesta fiind introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului din data de 17.08.2021. Întrucât proiectul de act normativ nu era avizat de către ministerele competente (M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.), nefiind astfel îndeplinită condiția reglementată de art.22 din Anexa la H.G. 561/2009, acesta a fost returnat inițiatorului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, prin adresa nr. 6127/17.08.2021, ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 105/18.08.2021.

Prin adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 6138/17.08.2021, a fost transmis din nou spre avizare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" care a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului din data de 19.08.2021. Întrucât proiectului de act normativ îi lipseau și de această dată avizele ministerelor competente (M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.) acesta a fost returnat inițiatorului în vederea finalizării procesului de avizare interministerială, prin adresa nr. 6170/19.08.2021, ca urmare a Hotărârii Plenului nr. 107/19.08.2021.

Prin adresa nr. 6287/25.08.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis Consiliului Economic și Social proiectul de act normativ în forma sa finală, fiind introdus pe ordinea de zi a ședinței Plenului CES din data de 26.08.2021. Întrucât nici la această dată proiectul de act normativ nu avea avizele necesare ( M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F. și M.J.) a fost amânată avizarea acestuia până la proxima ședință, în vederea finalizării procesului de avizare interministerială cu încadrarea în termenul legal de 10 zile pentru emiterea unui aviz.

Ca urmare a solicitării inițiatorilor formulată prin adresa înregistrată la CES cu nr. 6353/27.08.2021, a fost convocată o ședință a Plenului CES pentru data de 30.08.2021, dată la care Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" a fost retras de către inițiator, prin adresa înregistrată la CES cu nr. 6357/30.08.2021.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că rezultă cu claritate faptul că în speță Consiliul Economic și Social, ca instituție avizatoare, nu a dat dovadă de "pasivitate", precum și faptul că nu a fost îndeplinită condiția solicitării avizului CES întrucât nu au fost îndeplinite procedurile legale în acest sens, cu atât mai mult cu cât inițiatorul și-a retras proiectul de act normativ deși se afla în termenul legal de avizare.

Importanța solicitării avizului Consiliului Economic și Social de către inițiatorii proiectelor de acte normative ca o condiție sine qua non a derulării procesului legislativ și ca motiv de neconstituționalitate a fost consacrată de către Curtea Constituțională printr-o serie de Decizii dintre care enumerăm:
Decizia Curții Constituționale nr. 681/2018 având ca obiect soluționarea obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Codul administrativ al României.
Decizia Curții Constituționale nr. 141/2019 având ca obiect soluționarea obiecției de neconstituționalitate a prevederilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
Decizia Curții Constituționale nr. 139/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
Decizia Curții Constituționale nr. 393/2019 cu privire la obiecțiile de neconstituționalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
Decizia Curții Constituționale nr. 29/2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.
Decizia Curții Constituționale nr. 152/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 14 lit. c1)-f) și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și a ordonanței de urgență, în ansamblul său, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său;
Decizia Curții Constituționale nr. 154/2020 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României;
Decizia Curții Constituționale nr. 155/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor;
Decizia Curții Constituționale nr. 239/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017.

Sperăm că aspectele mai sus prezentate vor contribui la o mai bună fundamentare a demersului dumneavoastră, întrucât o corespondență instituțională oficială furnizează informații mai pertinente decât cele aflate pe site-ul instituției, sau rezultate în urma unei discuții pe teme de importanță generală cu președintele instituției. Credem că veți împărtăși această opinie, cu atât mai mult cu cât în situații similare ați ales calea comunicării instituționale. Astfel, cu titlu de exemplu, în cazul demersului dumneavoastră în sensul sesizării Curții Constituționale cu privire la adoptarea a 25 de Ordonanțe de Urgență într-o singură ședință de Guvern, prin adresa înregistrată la CES cu nr. 608/05.02.2020 ați solicitat informații cu privire la consultarea/avizarea de către CES a acestor proiecte de acte normative, informații care au fost communicate cu celeritate de către instituția noastră prin adresa nr. 252/13.02.2020.

În speranța unei cât mai bune colaborări viitoare, vă asigurăm, stimată doamnă Avocat al Poporului, de întreaga noastră considerație,

Președinte CES
Bogdan SIMION


Puncte de vedere ale CES

Sitului minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO
Consiliul Economic și Social vă prezintă puncte de vedere ale Plenului CES cu privire la posibila întrerupere sau anulare a procedurii de înscriere a Sitului minier Rosia Montană
În lista patrimoniului mondial UNESCO...descarcă

Știri și evenimente din activitatea internațională a CES România

Consiliul de Administrație al AICESIS 2021
Pe 23 septembrie 2021, între orele 16:00 și 20:30, s-a desfășurat online reuniunea Consiliului de Administrație (CA) al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), la care au participat în jur de 40 de reprezentanți ai CES-urilor membre ale CA de pe patru continente, Africa, America Latină - Caraibe, Asia și Europa. CES-ul român a fost reprezentat de președintele instituției și de directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice...mai mult»

Pe 6 septembrie 2021, între orele 09:30 și 18:00, s-a desfășurat în format hibrid reuniunea Grupului privind Semestrul european. Reuniunea s-a concentrat pe analiza Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR) din perspectiva societății civile...mai mult»

Consiliul de Administrație al AICESIS 2021 Pe 29 iulie 2021 s-a desfășurat online reuniunea Consiliului de Administrație (CA) al Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), la care au participat președintele CES și președintele de onoare al AICESIS, membru CES...mai mult»

Întâlnire online între conducerea CES România și președintele CESE

Bogdan Simion, președintele CES, și dl Mihai Dragoș, vicepreședintele CES au avut o întâlnire online cu dna Christa Schweng, președintele CESE
Astăzi, 14 iunie 2021, dl Bogdan Simion, președintele CES, și dl Mihai Dragoș, vicepreședintele CES din partea societății civile, au avut o întâlnire online cu dna Christa Schweng, președintele Comitetului Economic și Social European (CESE). Întâlnirea  a fost un prim pas important și prolific pentru o viitoare colaborare între cele două instituții.

Discuțiile s-au concentrat în jurul următoarelor teme: Conferința privind Viitorul Europei și contribuția CES-urilor naționale, în speță a consiliului român, prin informații despre realitățile de pe teren, ceea ce va permite o mai bună înțelegere a provocărilor și a nevoilor cetățenilor europeni; procesele de avizare în cadrul CESE și în cadrul CES România; provocările cu care se confruntă consiliul român și comitetul european; posibila colaborare mai strânsă între cele două instituții și sprijinul pe care l-ar putea oferi CESE consiliului român pentru a elabora analize și studii privind realitățile socio-economice care să fie înaintate Guvernului și Parlamentului, dată fiind experiența CESE în acest domeniu.

Deși scurtă, întâlnirea a fost concentrată, deschizând pentru ambele părți noi perspective și căi de colaborare.

WEBINAR AICESIS - REGIUNEA ASIATICĂ  -  Cu participarea OIM - 30 martie 2021


În data de 30 martie 2021, AICESIS a organizat în parteneriat cu Organizația Interrnațională a Muncii (OIM) webinarul cu tema "Rolul CES-IS și al instituțiilor de dialog social în redresarea asiatică după criza Covid-19". La webinar au participat experți ai OIM, secretarul general al AICESIS și reprezentanți ai CES-urilor din China, Rusia și Coreea, care au prezentat experiențele țărilor lor în combaterea pandemiei de Covid-19. Dna Eugenia Ștefănescu, directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, reprezentând Consiliul Economic și Social din România, a asistat la webinar.

Dezbaterea a fost deschisă de dl Claude N’Guessan, secretarul general al CES-ului din Coasta de Fildeș, care deține în prezent președinția AICESIS, după care Directorul Unității de Dialog Social și Tripartism, din cadrul Departamentului de Guvernanță și Tripartism al OIM, dl Youcef Ghellab, a prezentat abordarea pe care a adoptat-o OIM față de criza Covid-19 și rolul dialogului social.

Discuțiile s-au concentrat în jurul următoarelor întrebări:
• Care a fost cea mai mare provocare a crizei Covid-19 pentru regiunea asiatică?
• Partenerii sociali din țările asiatice au participat în mod activ la dezbaterile purtate de consiliile economice și sociale în această perioadă?
• Care sunt măsurile orientate către grupurile vulnerabile pe care CES-urile din regiunea asiatică le consideră importante?
• În ce domenii au înregistrat CES-urile de aici cele mai mari performanțe și în ce domenii au întâmpinat dificultăți?
• Ce lecții consideră CES-urile asiatice că pot fi învățate pentru viitoare crize de aceeași natură?


Ce este CES?

Consiliul Economic şi Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile (Legea nr. 248/2013).

Constituţia României (revizuită în 2003) defineşte Consiliul Economic și Social (CES) ca un organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate